ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Wij wijzen alle voorwaarden af die voorkomen op de documenten van onze klanten.  Onze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van   toepassing.  Wij beschouwen bestelbons van onze klanten als aanbiedingen en de overeenkomst komt tot stand, overeenkomstig onderhavige voorwaarden, door aanvaarding.
  2. Onze bestekken en voorstellen zijn vast en definitief.   De catalogi en prijslijsten van onze leveranciers worden aan onze klanten enkel ter informatie voorgelegd en verbinden ons niet.  Onze leveranciers behouden zich het recht voor de technische gedetailleerde opgave van hun catalogi en hun tarieven te wijzigen.
  3. In geen geval zullen wij vergoedingen dienen te betalen noch voor vertraging in de levering, noch voor enige andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.  Gebreken aan een gedeelte van de bestelling geven de klant het recht niet de uitvoering van de hele overeekomst te weigeren.  Elk, zelfs gedeeltelijk gebruik, sluit van rechtswege de aanvaarding in van de volledige bestelling.
  4. Al onze facturen zijn betaalbaar contant.
  5. Elke op haar vervaldag niet betaald factuur zal van rechtswege en automatisch vermeerderd worden met de invorderingskosten evenals met een intrest van 1.5% per maand.  Bovendien, wanneer een factuur niet betaald is binnen de acht dagen na een in gebrekstelling, zal het factuurbedrag vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15% met een minimum van 50 Euro 
  6. Elk geschil van welke aard dan ook tussen ons en onze klanten behoort tot de uitsluitende bevoegheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.